ภาษีที่ดินอัพเดทใหม่มีอะไรบ้างภาษีที่ดินอัพเดทใหม่มีอะไรบ้าง

ปี พ.ศ 2562 ที่ผ่านมามีการร่าง “พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง” ขึ้นใหม่ซึ่งจะถูกนำมาบังคับใช้จริงตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ของปีนี้ โดยมีหลายส่วนด้วยกันที่ถูกยกเลิกและถูกเพิ่มเข้ามา ซึ่งมีสิ่งที่ควรให้ความสนใจดังต่อไปนี้
สำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ต้องเสียภาษีนั้นจะแยกการพิจารณาออกเป็น 3 ส่วนประกอบด้วยที่ดิน ที่พักอาศัยสำหรับบุคคลธรรมดา และสิ่งปลูกสร้างที่เป็นประเภทห้องชุดหรือคอนโดที่ปล่อยเช่า โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นผู้ประเมินราคาของทรัพย์สินเหล่านี้เพื่อนำมาใช้คำนวณอัตราภาษี ซึ่งปกติแล้วจะมีมูลค่าเท่ากับกรมที่ดินประเมินไว้ ถ้าไม่มีการประเมินราคาของทรัพย์สินก็สามารถพิจารณาจากราคาประเมินของละแวกใกล้เคียงได้เหมือนกัน
การคํานวณภาษีที่ดินสามารถหาฐานภาษีได้จาก มูลค่าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง – ราคาของฐานภาษีที่ได้รับการยกเว้น แล้วนำค่าที่ได้ไปคูณกับอัตราภาษีในแต่ละขั้นที่ถูกกำหนดไว้ตามกฎหมาย ซึ่งราคาของฐานภาษีที่ได้รับการยกเว้นถูกแบ่งออกเป็น 3 กรณี
1. ที่ดินที่ถูกใช้ในการประกอบเกษตรกรรมจะได้รับการยกเว้นฐานภาษี 50 ล้านบาท และในกรณีที่มีที่ดินหลายแปลงก็ให้คิดจากมูลค่าของที่ดินแปลงที่มีมูลค่าสูงสุดก่อนจนถึงที่ดินที่มีมูลค่าต่ำสุด
2. บุคคลธรรมดาที่เป็นเจ้าของที่อยู่อาศัย 1 ที่ จะได้รับการยกเว้นฐานภาษี 50 ล้านบาท
3. บุคคลธรรมดาที่เป็นเจ้าของเฉพาะสิ่งปลูกสร้างบนที่ดิน ที่ไม่ใช่ที่ดินของตนเองจะได้รับการยกเว้นฐานภาษีมูลค่า 10 ล้านบาท

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *