รวมคำถามยอดฮิตกับภาษีปี 63รวมคำถามยอดฮิตกับภาษีปี 63

เงินได้คืออะไร
ตามกฎหมายแล้วกำหนดให้เงินได้หมายถึงอะไรทุกสิ่งที่ทำให้เขารวยขึ้น ถ้าสรุปง่าย ๆ ก็คือทรัพย์สินใด ๆ ก็ตามที่ได้มาจากผู้อื่นในระหว่างปีนี้ไม่ว่าจะเป็นเงินเดือน เงินค่าจ้าง เงินมรดก เงินปันผลหุ้น ดอกเบี้ยธนาคาร ตลอดจนถึงสิทธิการใช้ประโยชน์จากสิ่งของต่าง ๆ อย่างที่พักอาศัย และอาหารที่นายจ้างมอบให้
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีหาจากไหน
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีสำหรับบุคคลธรรมดาสามารถใช้เลขรหัสบัตรประชาชนทั้ง 13 หลักได้เลย แต่ถ้าเป็นนิติบุคคลให้ใช้เลขทะเบียนนิติบุคคลที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นผู้ออกให้ หรือในกรณีที่ไม่ใช่นิติบุคคลก็จะมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีที่กรมสรรพากรออกให้เช่นกัน
การหักภาษี ณ ที่จ่ายและ 50 ทวิ
การหักภาษีณที่จ่ายนั้นเปรียบเสมือนกับการจ่ายภาษีล่วงหน้า ซึ่งในบริบทนี้จะหมายถึงการหักภาษี ณ ที่จ่ายเวลาที่ผู้จ้างหรือนายจ้างจ่ายเงินให้กับบุคคลใด ๆ ซึ่งหลังจากที่หักภาษี ณ ที่จ่ายไปแล้วทางองค์กรของผู้จ้างก็มีหน้าที่ออกใบ 50 ทวิหรือหนังสือรับรองการหักภาษีณที่จ่ายให้บุคคลนั้นเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการยื่นภาษีในช่วงสิ้นปีภาษีอีกด้วย
รายได้ไม่ถึงต้องเสียภาษีไหม
ในปัจจุบันนี้สามารถยื่นภาษีได้ง่าย ๆ ผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต ดังนั้นทางที่ดีผู้ที่มีเงินได้ทุกคนก็ควรจะยื่นทำเรื่องยื่นเสียภาษีเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาตามมาไม่ว่าจะเสียหรือไม่เสียก็ตาม แต่สำหรับผู้ที่มีเงินได้สุทธิไม่เกิน 150,000 บาทตลอดช่วงปีภาษี จะไม่ยื่นเรื่องเสียภาษีก็ได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *