เป็น Freelance ยื่นภาษียังไงดีเป็น Freelance ยื่นภาษียังไงดี

จากสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนไปทำให้ผู้คนสามารถเชื่อมต่อถึงกันได้ง่าย ๆ ผ่านทางเทคโนโลยีอย่างอินเทอร์เน็ตและ Social Media ซึ่งปัจจุบันนี้อาชีพที่ได้รับความนิยมมากในระดับหนึ่งก็คืออาชีพฟรีแลนซ์ซึ่งสามารถรับงานผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ ในส่วนนี้หลายคนมักเข้าใจผิดว่าฟรีแลนซ์ต้องยื่นการเสียภาษีให้ใช้เป็นเงินได้ประเภทที่ 6 เพราะเป็นอาชีพอิสระ แต่ความจริงนั้นฟรีแลนซ์ไม่ได้จัดอยู่ในหมวดของ 6 วิชาชีพที่ประมวลกฎหมายรัษฎากรกำหนดให้เป็นอาชีพอิสระ ดังนั้นเงินได้ต่าง ๆ ที่ได้รับจากการทำงานแบบ Freelance นั้นจะถูกจัดให้อยู่ในเงินได้ประเภทที่ 2 หรือเรียกที่อยู่ในแบบค่าจ้างทั่วไป
ในการยื่นเสียภาษีของ Freelance สามารถยื่นได้โดยใช้แบบฟอร์ม ภ.ง.ด. 90 โดยยื่นผ่านทางไปรษณีย์หรือจะยื่นผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ตโดยใช้ E filing ของกรมสรรพากรเป็นตัวกลางก็ได้ ซึ่ง Freelance ก็สามารถใช้สิทธิ์ค่าลดหย่อนได้เหมือนกับบุคคลทั่วไปหรือพนักงานที่ได้รับเงินเดือน
Freelance จำนวนมากที่รับงานจากบริษัทมาทำต่ออีกทอดหนึ่ง ซึ่งแน่นอนว่ามักจะถูกหัก ณ ที่จ่ายอีกด้วย ดังนั้นหน้าที่ของฟรีแลนซ์ส่วนนี้คือการรักษาสิทธิ์ของตัวเองด้วยการเก็บเอกสาร 50ทวิ ไว้ให้ดี ซึ่งสามารถใช้เป็นหลักฐานยืนยันว่าประกอบการจ่ายภาษีในช่วงจบปีภาษีได้ ถ้าพบว่าเสียภาษีเกินไปก็ยังขอเงินภาษีคืนได้อีกด้วย
ต้องยอมรับว่าในปัจจุบันนี้กรมสรรพากรจริงจังมากขึ้นกับการเก็บภาษี ดังนั้นถ้าหากใครไม่อยากถูกเก็บภาษีย้อนหลังรวมกับดอกเบี้ยมหาโหดแล้วอย่างน้อยก็แนะนำให้ทำเรื่องยื่นภาษีให้ถูกต้องตามกฎหมาย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *