ภาษีที่ดินอัพเดทใหม่มีอะไรบ้างภาษีที่ดินอัพเดทใหม่มีอะไรบ้าง

ปี พ.ศ 2562 ที่ผ่านมามีการร่าง “พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง” ขึ้นใหม่ซึ่งจะถูกนำมาบังคับใช้จริงตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ของปีนี้ โดยมีหลายส่วนด้วยกันที่ถูกยกเลิกและถูกเพิ่มเข้ามา ซึ่งมีสิ่งที่ควรให้ความสนใจดังต่อไปนี้ สำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ต้องเสียภาษีนั้นจะแยกการพิจารณาออกเป็น 3 ส่วนประกอบด้วยที่ดิน ที่พักอาศัยสำหรับบุคคลธรรมดา และสิ่งปลูกสร้างที่เป็นประเภทห้องชุดหรือคอนโดที่ปล่อยเช่า โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นผู้ประเมินราคาของทรัพย์สินเหล่านี้เพื่อนำมาใช้คำนวณอัตราภาษี ซึ่งปกติแล้วจะมีมูลค่าเท่ากับกรมที่ดินประเมินไว้ ถ้าไม่มีการประเมินราคาของทรัพย์สินก็สามารถพิจารณาจากราคาประเมินของละแวกใกล้เคียงได้เหมือนกัน การคํานวณภาษีที่ดินสามารถหาฐานภาษีได้จาก มูลค่าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง – ราคาของฐานภาษีที่ได้รับการยกเว้น แล้วนำค่าที่ได้ไปคูณกับอัตราภาษีในแต่ละขั้นที่ถูกกำหนดไว้ตามกฎหมาย ซึ่งราคาของฐานภาษีที่ได้รับการยกเว้นถูกแบ่งออกเป็น 3 กรณี 1. ที่ดินที่ถูกใช้ในการประกอบเกษตรกรรมจะได้รับการยกเว้นฐานภาษี 50 ล้านบาท และในกรณีที่มีที่ดินหลายแปลงก็ให้คิดจากมูลค่าของที่ดินแปลงที่มีมูลค่าสูงสุดก่อนจนถึงที่ดินที่มีมูลค่าต่ำสุด 2. บุคคลธรรมดาที่เป็นเจ้าของที่อยู่อาศัย 1 ที่ จะได้รับการยกเว้นฐานภาษี 50 ล้านบาท 3. บุคคลธรรมดาที่เป็นเจ้าของเฉพาะสิ่งปลูกสร้างบนที่ดิน ที่ไม่ใช่ที่ดินของตนเองจะได้รับการยกเว้นฐานภาษีมูลค่า 10 ล้านบาท

READ MOREREAD MORE

ภาษีมูลค่าเพิ่ม สำคัญอย่างไรกับผู้ซื้อและผู้ขายภาษีมูลค่าเพิ่ม สำคัญอย่างไรกับผู้ซื้อและผู้ขาย

ภาษีมูลค่าเพิ่มหรือเรียกอีกอย่างว่า Vat เป็นภาษีที่เรียกเก็บกับผู้บริโภคเวลาที่มีการซื้อบริการหรือสินค้าต่าง ๆ กับองค์กรที่มีการจดภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ ซึ่งประเทศไทยนั้นได้กำหนดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ที่ 7 เปอร์เซ็นต์ประกอบด้วยภาษีมูลค่าเพิ่ม 6.3เปอร์เซ็นต์ และภาษีท้องถิ่นอีก 0.7เปอร์เซ็นต์ ตรงส่วนนี้หากคิดง่าย ๆ คือถ้าหากเราซื้อสินค้ามูลค่า 100 บาทแต่เวลาเราจ่ายค่าสินค้านั้นเราจะต้องจ่ายเงินเพิ่มอีก 7 บาทรวมเป็น 107 บาท ตรงส่วนนี้จะสังเกตเห็นว่าบางร้านค้าก็มีโปรโมชั่นมาดึงดูดลูกค้าอย่างเช่นสินค้าประเภทนี้ปลอดภาษี หรือบางร้านค้าก็ยอมรับภาษีเหล่านั้นให้เป็นในส่วนของต้นทุนเพื่อลดราคาสินค้าให้ต่ำลงเพื่อดึงดูดลูกค้า แต่ส่วนมากแล้วทางผู้ผลิตและทางร้านค้ามักจะผลักภาษีมูลค่าเพิ่มให้มาตกอยู่ที่ผู้บริโภคเป็นส่วนใหญ่ สำหรับผู้ประกอบการหรือห้างร้านที่มีการจดภาษีมูลค่าเพิ่มนั้นจะช่วยให้ดำเนินการต่าง ๆ ด้านภาษีได้สะดวกขึ้น และถ้าหากผู้ประกอบการมีการซื้อสินค้าหรือบริการกับองค์กรที่จด vat ด้วยกันแล้วก็จะทำให้จ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราที่ต่ำลงอีกด้วยซึ่งสิ่งเหล่านี้มักจะถูกเรียกว่า ภาษีซื้อและภาษีขาย ในกรณีที่บางเดือนพบว่าได้จ่ายภาษีซื้อภาษีขายหรือภาษีหรือรวมกันแล้วมากเกินกว่าความจำเป็นก็ยังขอคืนภาษีได้ ซึ่งส่วนนี้จะถือว่าเป็นกำไรสำหรับผู้ประกอบการที่จดภาษีมูลค่าเพิ่มก็ได้ การจดภาษีมูลค่าเพิ่มนั้นสำคัญมากโดยเฉพาะธุรกิจที่มีรายได้เกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปีถ้าหากไม่จดภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วเจ้าของกิจการจะต้องแบกรับภาษีในส่วนภาษีซื้อและภาษีขายเพิ่มเติมซึ่งถือเป็นมูลค่าที่มาก

READ MOREREAD MORE

ลดหย่อนภาษีด้วย ltf และ rmfลดหย่อนภาษีด้วย ltf และ rmf

นอกจากค่าลดหย่อนในแบบปกติเช่นค่าเลี้ยงดูบุตร ค่าเลี้ยงดูบุพการี ค่าลดหย่อนตนเอง ยังสามารถลดหย่อนภาษีได้โดยการ ซื้อสินค้าที่อยู่ในลักษณะของการลงทุนในกองทุนรวมอย่าง ltf และ rmf _x005F_x005F_x005F_x005F_x0009_LTF (Long-Term Mutual Fund) หรือกองทุนรวมหุ้นระยะยาว เป็นกองทุนที่มีความเสถียร เหมาะสำหรับมนุษย์เงินเดือนผู้ที่มีเงินสะสมไว้ ไม่รู้จะเอาไปทำอะไรดีฉะนั้นการซื้อ ltf ถือเป็นทางเลือกที่ดีนอกจากจะได้สิทธิประโยชน์หลาย ๆ อย่างยังสามารถนำไปยกเว้นภาษีได้อีกด้วย กองทุน ltf มีข้อกำหนดไว้ว่าจะต้องลงทุนในกองทุนนี้อย่างต่ำด้วยระยะเวลา 7 ปี _x005F_x005F_x005F_x005F_x0009_RMF (Retirement Mutual Fund) เป็นกองทุนที่สร้างขึ้นมาเพื่อรองรับการใช้ชีวิตในวัยเกษียณ การลงทุนในกองทุน rmf นี้เน้นให้เกิดการออมระยะยาวและจะสามารถถอนเงินจากกองทุนนี้ได้เมื่ออายุครบ 55 ปีแล้วเท่านั้น _x005F_x005F_x005F_x005F_x0009_ทั้ง ltf และ rmf นั้นส่วนหนึ่งก็กำกับดูแลด้วยรัฐบาลจึงทำให้มีความเสถียรสูงมีความผันผวนต่ำ ไม่เหมือนกับการลงทุนในตลาดหุ้นตลาดหลักทรัพย์โดยตรงและยังเพิ่มการจูงใจกับประชาชนในการนำค่าใช้จ่ายจากการซื้อกองทุนเหล่านี้ไปลดภาษีได้อีกด้วย ส่วนหนึ่งที่ทั้งสองกองทุนนี้สามารถนำไปลดภาษีได้ก็เพราะว่าการซื้อทรัพย์สินในกองทุนรวม ltf และ rmf เปรียบเสมือนกับการลงทุนในหุ้นของรัฐบาล เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้กับเศรษฐกิจของประเทศ ช่วยลดภาระขอรัฐในยามที่ประชาชนแก่ชราถ้าบุคคลที่ไม่เข้าระบบของการเสียภาษีจะถือเป็นจุดถ่วงดุลความเจริญของประเทศ ยกตัวอย่างเช่นบุคคลที่ไม่มีการวางแผนการเงิน ยามแก่ตัวไปยังสร้างค่าใช้จ่ายและภาระให้กับผู้อื่นจำนวนมาก เช่นค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาล ค่าใช้จ่ายด้านการสงเคราะห์เลี้ยงชีพต่าง ๆ ซึ่งต่างกับผู้ที่วางแผนในวัยเกษียณและยังมีการซื้อกองทุน rmf […]

READ MOREREAD MORE

ภาษีไม่ใช่เรื่องน่ากลัวอย่างที่คิดภาษีไม่ใช่เรื่องน่ากลัวอย่างที่คิด

พูดถึงภาษีแล้วหลายคนต่างหันหน้าหนีทันที แต่รู้หรือไม่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวและสำคัญมากสำหรับคนที่ถือสัญชาติไทย ตั้งแต่ถือกำเนิดขึ้นมาตลอดถึงบุคคลที่เข้ามาทำธุรกิจการค้าต่าง ๆ ภายในสหราชอาณาจักรไทย คนเหล่านี้ถือเป็นผู้มีหน้าที่ในการเสียภาษีทั้งนั้น _x005F_x005F_x005F_x005F_x0009_ผู้คนส่วนมากในประเทศไทยจะต้องเจอภาษีอยู่ 3 ประเภทคือภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีที่เกิดจากการซื้อสินค้าหรือใช้งานบริการต่าง ๆ นอกจากนี้ยังมีภาษีอื่นอย่างเช่นภาษีอากรแสตมป์ ภาษีมรดก ซึ่งจะยังไม่พูดถึงในครั้งนี้ _x005F_x005F_x005F_x005F_x0009_ภาษีเงินได้งั้นยังแบ่งการคำนวณอัตราการเสียภาษีออกเป็น 8 ประเภทด้วยกันคือสิ่งที่เรียกว่าเงินได้พึงประเมิน ประกอบด้วย เงินเดือน, ค่าจ้างทั่วไป, ค่าลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา, ดอกเบี้ย เงินปันผล, ค่าเช่า , ค่าวิชาชีพอิสระ, ค่ารับเหมาทั้งค่าแรงและค่าของเงินได้อื่น ๆ ที่ไม่เข้าพวก อัตราภาษีที่จะต้องเสียในแต่ละเงินได้พึงประเมิน ซึ่งแตกต่างกันไปตาม ประมวลรัษฎากร _x005F_x005F_x005F_x005F_x0009_ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เป็นหน้าที่ของคนที่ทำงานแล้วมีรายได้ มีลักษณะเป็นขั้นบันไดยิ่งคุณมีรายได้มากก็จะจึงเสียภาษีมากขึ้นตามไปด้วย ในกรณีที่เป็นบุคคลธรรมดา ทำงานค้าขาย แล้วมีกำไรสุทธิสูงมากในแต่ละปีแนะนำให้จดเป็นในรูปแบบของนิติบุคคลซึ่งจะช่วยลดภาษีที่ต้องจ่ายได้มากกว่าสมควร การเปลี่ยนจากบุคคลธรรมดาเป็นนิติบุคคลนั้นไม่ยากอย่างที่หลายคนคิดเพียงแค่จะมีขั้นตอนด้านเอกสารที่เพิ่มขึ้นมาเพียงเล็กน้อยเท่านั้น _x005F_x005F_x005F_x005F_x0009_ภาษีนิติบุคคลเป็นภาษีที่บริษัทหรือห้างร้านต่าง ๆ จะต้องจ่ายให้รัฐบาล ปกติแล้วบริษัท ผู้ให้บริการต่าง ๆ เวลาคิดค่าสินค้าและบริการจะรวมภาษีที่เรียกว่าภาษีมูลค่าเพิ่มโดยการผลักภาระค่าใช้จ่ายไปให้ผู้ซื้อสินค้าแทน

READ MOREREAD MORE